Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Thống Nhất

Ngày 03/10/2022, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã Thống Nhất tô chức họp để triển khai một số nhiêm vụ trọng tâm về công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trưc tuyến mức độ 3,4.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã Thống Nhất và Công an xã Thông Nhất đã chủ động, phối hợp trong việc ứng dụng các phần mềm chuyên ngành, cung cấp thông tin dữ liệu dân cư để rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; đồng thời hướng dẫn người dân các bước nộp hồ sơ trực tuyến trên trang trang dịch vụ công Quốc gia và Tỉnh Quảng Ninh.

Tuy nhiên, số lượng người dân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến của xã chưa cao. Để phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có tiêu chí về cải cách hành chính, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính xã đặt mục tiêu đến hết quý IV/2022, xã Thống Nhất đạt tối thiểu 50% hồ sơ nộp trực tuyến. Giao Ban biên tâp Đài truyền thanh cơ sở xã tích cực đăng tải các tin bài về hướng dẫn người dân nộp hồ sơ dịch vụ công. Đề nghị UBMTTQ và các đoàn thể xã tăng cường tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên về những tiện ích và cách thức sử dụng hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 97